MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Үйлчилгээ

Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар энд дарж татаж авна уу

 

Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хүлээн авах маягт энд дарж татаж авна уу

 

Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт энд дарж татаж авна уу

 

Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлвөлгөөний жил, сар, долоо хоногийн биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн авч дүгнэх гэрээний загварыг энд дарж татаж авна уу.

 

Сар бүрийн тайлангийн маягтыг энд дарж татаж авна уу.

 

7 хоног бүрийн тайлангийн маягтыг энд дарж татаж авна уу.

 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн маягтууд
2014 оны 7-р сарын 09, Лхагва гариг, 15:06

АМГ даргын 2014.05.16-ны өрдийн а-36 тоот тушаалаар баталсан түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн маягтууд

Маягтын нэр PDF Файл
Ашиглалт хүссэн өргөдөл Маягт Т-1 Татах
Хуулийн этгээдийн тодорхойлолот Маягт Т-2 Татах
Талбай буцаах өргөдөлМаягт Т-3 Татах
Хайгуул сунгах өргөдөл Маягт Т-4 Татах
Ашиглалт сунгах өргөдөл Маягт Т-5 Татах
Хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөө Маягт ТГ-1 Татах
Хайгуулын тайлан Маягт ТГ-2 Татах
Уулын ажлын төлөвлөгөө Маягт ТУ-1 Татах
Уулын ажлын тайлан Маягт ТУ-2 Татах

 

 
Маягт

Маягт 1: Геологийн мэдээллийн төв архивт баримт хүлээн авсан тухай мэдэгдэл 

Маягт 2: Геологийн мэдээллийн төв архивт шинээр хүлээн авсан баримт бүргтгэлийн  хуудас

Маягт 3: Геологийн мэдээллийн төв архивт хүлээлгэн өгсөн анхдагч баримтуудын жагсаалт

Маягт 4: Геологийн мэдээллийн төв архиви хүлээлгэн өгсөн чулуун дээж, аншлиф, тунгалаг шлифийн жагсаалт

Маягт 5: Үр дүнгийн тайлангийн нүүрний загвар

 
Геологийн баримт Ашиглалтын нийтлэг журам
2014 оны 6-р сарын 27, Баасан гариг, 09:50

Ашигт малтмалын  газрын  даргын

2009 оны 5  дугаар сарын 19  -ны

өдрийн  169   дугаар  тушаалын

1- хавсралт

 

Геологийн  баримт Ашиглалтын нийтлэг ЖУРАМ

 

Нийтлэг үндэслэл

 

Геологийн баримтын архивын сан хөмрөгөөс ажлын албан хэрэгцээнд болон хувь хүн, албан байгууллага, иргэдэд тайлан материал ашиглуулах, хуулбар үйлдэх, лавлагаа өгөх, зориулалтын байранд ашиглуулахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд Архивын тухай хууль, Төрийн нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хууль, Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар болон бусад холбогдох эрх зүйн актууд болон  геологийн салбарын үйл ажиллагаанд тохирсон энэхүү  журмыг дагаж мөрдөнө.

1. АМГ-ын Геологийн хэлтсийн дарга, архивын эрхлэгчийн зөвшөөрлөөр албан ажлын хэрэгцээнд нууцаас бусад баримтыг үзүүлнэ.

2.  Төрийн нууц баримтыг Тагнуулын төв газрын зөвшөөрлөөр ашиглуулна.

3.  Байгууллага, иргэдийн хүсэлтээр уншлагын танхимаар тайлан материалыг ашиглуулахдаа зөвхөн ашиглалтын хөмрөг үүсгэсэн баримтаас хуулбар хийх,    ашиглуулна.

г. Байгууллагын дотоод сүлжээгээр эрэл хайлтын цахим санг /каталоги/ нээлттэй ашиглуулах нөхцөлөөр хангах, тайлангийн текст, зургаас скайнердаж CD-д бичих, хэвлэн буулгаж өгөх

3. Тайланг журмын дагуу ашиглуулах ажлыг архивын эрхлэгч, архивын ажилтан нар хариуцан зохион байгуулна.

4. Улсын болон хувийн баримтын нууцлах хугацаа нь дуусаагүй тохиолдолд  ашиглуулахгүй ба шаардлагатай тохиолдолд АМГ-ын Геологийн хэлтсийн даргын  зөвшөөрлийн дагуу ашиглуулна.

5. Геологийн баримтын архив нь байгууллага иргэдэд хуулбар лавлагаа  олгохдоо батлагдсан тарифын дагуу үйлчилгээний хураамж авна.

6. Нөөц хөмрөгөөс  ашиглалтын хөмрөг үүсгээгүй тохиолдолд архивын хууль тогтоомжийг үндэслэн хязгаарлалтыг тавина.

7. Төрийн архивын баримтын бүрэн бүтэн байдлыг түүнийг хүлээн авсан хүн буюу гэрээний дагуу хүлээн авсан эзэмшигч хариуцна.

8. Архивын баримт ашиглуулах тухай энэхүү журмыг зөрчсөн архивын ажилтан, иргэд, хуулийн этгээдэд Монгол улсын Архивын тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 34 дүгээр,  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын 41 дүгээр заалт болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. Үүнд:

а, Архивын  журам зөрчсөн иргэнийг Монгол Улсын захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 34-р зүйлийн 1-д зааснаар иргэнийг 1000-30000 төгрөгөөр, албан байгууллага, ААН-ийг 50000-80000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ноогдуулах.

б, Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 225-р зүйлд зааснаар баримт бичиг, хэвлэмэл материал, архивын бичиг баримтыг хулгайлах, устгах гэмтээх, хууль бусаар худалдах, бусдад дамжуулах гадаадын байгууллага, иргэдэд худалдах, дамжуулсан бол 5 жилийн хугацаатайгаар хорих буюу 20000-500000 мянган төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна.

 

НЭГ. Геологийн тайлан материалыг уншлагын танхимаар  ашиглуулах

 

1.1 Геологийн баримтын төвийн архивын материалаар үйлчлүүлэхийг хүссэн байгууллага нь албан бичгээр,  иргэд иргэний үнэмлэхээр, оюутан сурагчид тайлан материал судлах шалтгааныг дурдсан сургуулийн сургалтын албаны тодорхойлолттой  ирж бүртгүүлнэ.

1.2 Архивын баримт ашиглуулахдаа хувийн хэрэг нээж ямар баримт ашиглаж байгаа тухай тэмдэглэл хөтөлж гарын үсгээр баталгаажуулна.

1.3 Баримтын ашиглах журмыг зөрчөөгүй иргэнд цаашид баримт ашиглах зөвшөөрөл нь хүчин төгөлдөр байна.

1.4 Судлаач нь уншлагын танхимд танилцах баримт хүлээн авахдаа ном, зургийг нэг бүрчлэн шалгаж хүлээн авч гарын үсгээ зурна.

1.5  Нөөц хөмрөг болон үнэт баримтыг  хязгаартай ашиглуулна.

1.6  Баримтанд хуулбар хийхдээ тайланг бүхэлд нь хувилж хуулбар хийх, камер ажиллуулах, зургийн аппарат ашиглахыг хориглоно.

1.7 Тайлан материалыг урж тасдах, дээр нь тэмдэглэл хийх, нугалж бохирдуулах, зориулалтын байрнаас авч гарах  зэрэг Төрийн архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтын журмыг ноцтой зөрчвөл Геологи, судалгааны хэлтсийн даргад мэдэгдэж, тодорхой хугацаагаар баримт ашиглах эрхийг хасах, торгууль тавих асуудлыг архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч  хариуцна.

1.8 Уншлагын танхимаар баримт ашиглахдаа утсаар чанга ярих, чимээ шуугиан гаргахыг  хориглоно. 

 

ХОЁР. Тайлан материалыг АМГ-ын ажилтан нарт ашиглуулах

2.1 Тайлан материалыг дараахь тохиолдолд  дотоод ажлын хэрэгцээнд олгоно.  Үүнд:

а/ Баримтанд ашиглалтын хөмрөг үүсгэх, сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх, технологийн  боловсруулалт хийх

б/ Судалгаа эрдэм шинжилгээ, сурталчилгааны  ажилд ашиглахад

2,2, Дотооддоо ашиглуулах баримтыг архивын ажилтан хариуцан олгох ба нэг удаа олгох  тайлангийн тоо 5-аас хэтрэхгүй байна.

2,3, Албан ажлын хэрэгцээнд олгосон буюу буцааж авсан баримтын мэдээ тайланг сар бүр гаргаж удирдлагад мэдээлж байна.

2,4, Архивын баримтыг дотоод ажлын хэрэгцээнд ашиглахдаа  АМГ-ын даргын 2009 оны 38 дугаар тушаалыг баримтлана. /Хавсралт1/

2,5, Төрийн архивын баримттай байнга харьцаж байгаа ажилтан нар нь төрийн архивын баталгаа бөглөсөн байна. /Хавсралт 2 / 

 

ГУРАВ. Архивт  ажиллаж  байгаа ажилтан  нарын хүлээх  үүрэг,  хариуцлага

 

3.1 Архивын ажилтан нар нь архивын эрхлэгчийн зөвшөөрлийн дагуу баримтыг олгох ба улсын болон байгууллагын нууцад хамаарагдах баримтыг нууцын эрхлэгчийн  тусгай зөвшөөрлийн дагуу  олгох үүрэгтэй.

3.2 Үйлчилгээ хариуцан ажиллаж буй ажилтан нар нь судалгаа лавлагаанд ашиглаж буй баримтын тоо бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтөлж, уншлагын танхимаар олгож буй баримтын бүрэн бүтэн байдлыг  биечлэн шалгаж хяналт тавьж, мэдээ тайлангаа архивын эрхлэгчид тогтмол мэдээлж байна.

3.3. Архивын материалтай харьцаж байхдаа тамхи татах, төрөл бүрийн цахилгаан халаагуур хэрэглэх, амархан гал авалцах, хүнсний бүтээгдэхүүн болон  худалдаа үйлчилгээ явуулахыг  хориглоно.

 
Геологийн мэдээллийн төв архивын үйлчилгээний үнэ

Ашигт малтмалын газрын даргын

2014 оны   11  дүгээр сарын  26 -ны өдрийн

а/104  дугаар тушаалын  хавсралт

ГЕОЛОГИ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН  ТАРИФ

Нэг. Уншлагын танхимаар ашиглуулах:

 

д/д

 

Мэдээллийн хэлбэр

Хэмжих

нэгж

Үнийн тариф

төгрөгөөр

/ажлын

6 цагт /

1

Зураглалын бүх үе шатны судалгааны ажлын  тайлантай танилцах

тайлан

5.000

2

Эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын бүх үе шатны ажлын тайлан

тайлан

10.000

3

Гидрогеологи, инженер геологи, сэдэвчилсэн судалгааны ажлын  тайлан

тайлан

4.000

4

Уулын болон  хайгуулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцах

тайлан

3.000

5

Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцах

тайлан

10.000

6

Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах

тайлан

20.000

7

Хээрийн ажлын анхдагч баримт материалтай танилцах

анхдагч

20.000

8

ГХЭ, уран, агаарын геофизикийн тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах

тайлан

50.000

9

Агаарын  гэрэл зураг

ш

3.000

10

Байр зүйн зураг

ш

3.500

11

Мэргэжлийн ном

ном

1.000

12

Лицензийн талбайн мэдээлэл бэлтгэх

1 талбай

50.000

13

Гадаадын судлаачдад

тайлан

20.000

14

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны  тайлантай ЭША, төслийн ажилтан, геологийн чиглэлээр сурч байгаа  оюутан, багш нар танилцах

тайлан

1.500

Хоёр. Номноос хуулбар олгох төлбөр:  

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үнэ

/төгрөгөөр/

1

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны ажлын тайлангаас хуулбар хийх

А4

 

1-50 хуудас

1.000

50-дээш

2.000

Хүснэгт

1 хуудас

1.500

2

Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хуулбар хийх

А4

 

1-50 хуудас

2.000

Хүснэгт

1 хуудас

3.000

3

Улсын нөөц баталсан даргын тушаал, протокол,  ЭБМЗ-ийн дүгнэлт

А4

1 хуудас

5.000


Гурав.  Зургаас  хуулбар олгох төлбөр:

 

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

/1 хуудас/

Үнэ

/төгрөгөөр/

 

1

Тайлангийн бүх төрлийн зургаас хуулбар хийх

А4

1.000

А3

1.500

2

Байр зүйн 1:500000,  1:200000-ны масштабын  зургаас хуулбар хийх

1 лист

5.000

3

Бусад  зургаас хуулбар хийх

А4

2.000

А3

2.500

4

Шинээр олгох хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн зураг хэвлэх

А4

зураг

20.000

5

Хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах болон шилжүүлэх талбайн зураг хэвлэх

А4

зураг

20.000

 

Дөрөв. Зураг скайнердаж CD-д бичих, өнгөтөөр хэвлэх

 

д/д

Зургийн төрөл

Цаасны хэмжээ

Үнэ

/төгрөгөөр/

 

 

1

Геологийн бүх төрлийн судалгааны зураг скайнердах

А4

10.000

А3

15.000

А2-А0

30.000

2

Сансарын зургийг скайнердах

А4

10.000

А3

20.000

А2-А0

40.000

3

Байр зүйн зураг скайнердах, хэвлэх

1 лист

10.000

4

Геологийн бүх төрлийн судалгааны / картограмм/ зураг скайнердаж CD-д бичих

А4

5.000

А3

10.000

А2-А0

30.000

5

Номоос сскайнердаж CD-д бичих

1 хуудас

2.000

6

Тайлан  CD-д бичих / PDF/

тайлан

300.000

7

Зураг өнгөтөөр хэвлэх

А4

10.000

А3

15.000

А0

30.000

 

Тав.  Орд, илрэлийн паспорт хэвлэх:

 

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үнэ

/төгрөгөөр/

1

Ордын 1-р паспорт хэвлэх

орд

10.000

2

Ордын 2-р паспорт хэвлэх

орд

5.000

3

Илрэлийн паспорт хэвлэх

илрэл

2.000

4

Уст цэгийн мэдээлэл хэвлэх

илрэл

2.000

5

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ордын товч мэдээлэл хэвлэх /паспорт/

орд

10.000

 


Зургаа. ″Улсын геологийн зураг-200″ төслийн мэдээллийн үнэ:

д/д

Мэдээллийн төрөл

хэмжих нэгж

PDF

хэлбэрээр

/scan/

файлаар

мэд.сан

/ төгрөгөөр/

1

УГЗ-200 төслийн ажлын комплекс  зураг

Комплекс зураг

200.000

3000.000

2

Улсын геологийн зураг /200 000-ны лист/

1 лист

100.000

300.000

3

Ашигт малтмалын  зураг

1 лист

150.000

700.000

4

Дөрөвдөгчийн геологийн зураг

1 лист

40.000

100.000

5

Геологи-Экологийн зураг

1 лист

50.000

200.000

 

Долоо.  Мэдээллийн сангаас боловсруулсан мэдээллийн үнэ:

д/д

Зургийн төрөл

Масштаб

Үнэ

/төгрөгөөр/ 

1

Монгол Улсын ашигт малтмалын зураг /

1:1000000

360.000

2

Монгол Улсын тектоникийн зураг

1:1000000

240.000

3

Монгол Улсын тектоникийн зураг

1:3200000

45.000

4

Монгол Улсын геологийн зураг

1:1000000

270.000

5

Монгол Улсын геологийн зураг

1:3200000

45.000

6

Монгол Улсын мезозой-кайнозойн  тектоникийн зураг

1:1000000

240.000

7

Монгол Улсын мезозой-кайнозойн ашигт малтмалын зураг

1:1000000

270.000

8

Монгол Улсын байр зүйн  зураг

1:1000000

150.000

9

Ашигт малтмалын 9 сери зураг

9 сери багц

600.000

10

Au, Ag-ний тархалтын нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

120.000

11

Cu-ийн тархалтын  нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

75.000

12

Fe, Mg, Ti, Cr, V-ийн  тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

13

Pb, Zn, Ni, Co, Al-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

14

Sn, W, Mo, Bi, Be, Ta, Nb, Li-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

15

Tr, Y, Sr, As, Sb, Hg-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

45.000

16

Шатах ашигт малтмалын  тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

75.000

17

Металл бус ашигт малтмалын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

18

Барилгын материалуудын  нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

19

Монгол орны соронзон орны зураг

1:3200000

75.000

20

Монгол орны хүндийн хүчний орны зураг

1:3200000

450.000

21

"Эдийн засгийн макро бүсүүдийн дэд бүтэц ба голлох ашигт малтмалын зураг", (зураг, каталог)

1:2500000

300.000

22

Монгол орны өнгөт чулууны орд, илрэлийн нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

150.000

23

Монгол орны нүүрс, шатдаг занарын орд, илрэлийн бүсжилтийн  зураг

1:2500000

60.000

24

Дархан цаазтай болон тусгай хамгаалалттай газрын ашигт малтмалын зураг

1:2500000

75.000

25

Монгол орны газрын тосны талбайн зураг

1:2500000

45.000

26

Аймгийн   геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл

1:1000 00

150.000

27

Сумдын  геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл

1:1000 00

75.000

28

1:200000-ны геологийн зураглалын ажлын судалгааны картограмм

1:2500000

20.000

29

1:50000-ны геологийн зураглалын ажлын судалгааны картограмм

1:2500000

20.000

30

Геофизик, гидрогеологийн судалгааны ажлын картограмм

1:2500000

20.000

31

Монгол улсын засаг захиргааны зураг

1:2500000

15.000

32

Монгол улсын номенклатурын зураг

1:2500000

15.000

33

Геофизик, геохими, гидрогеологи болон бусад төрөлжсөн сангаас мэдээлэл авах /1 листийн хэмжээнд/

1:200 000

100.000-300.000

 

Найм.  Захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх:

 

д/д

Зургийн төрөл

Масштаб

Үнэ

/төгрөгөөр/

1

Макро эдийн засгийн бүсүүдээр геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл бэлтгэж өгөх

-

300.000

2

Ашигт малтмалын төрөл, сум, дүүргээр мэдээлэл бэлтгэх

-

30.000-150.000

3

Сансрын зургийн тоон мэдээллийг боловсруулж, хэвлэж өгөх (1 лист)

 

1:200 000

300.000

1:100 000

150.000

1:50 000

1:25 000

135.000

 

 

 


Хуудас 2-с 1

Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org