MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Геологийн алба

Геологийн албаны дарга Д.Болд                       

  • Геологийн албаны дэд дарга Н.Баатар
  • Региональ судалгааны тасгийн дарга Д.Оюунцэцэг
  • Эрдэс баялагийн судалгааны тасгийн дарга А.Дэлгэрсайхан
  • Геологийн мэдээллийн төвийн дарга Р.Энхсайхан
Геолоийн албаны үйл ажиллагааны стратеги

1. Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар 

       Албаны үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль,  түүнийг хэрэгжүүлэх журам, Засгийн газрын үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, Уул уурхайн сайд, дэд сайдын бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

2. Yйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл 

        Геологийн алба нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:

       Нутаг  дэвсгэрийн геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи, региональ судалгаа, ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын ажил, металлогенийн судалгааг аж ахуйн нэгж,  байгууллагуудтай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, улс орны эрдэс баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх  ажлыг  зохион   байгуулах,  хөрөнгө  оруулагчдын  сонирхлыг  татахуйц бүс, зангилгааг ялган, тэдгээрт судалгаа хийхийг санал болгох, геологи, ашигт малтмалын  судалгааны бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, улсын хэмжээний геологи, ашигт малтмалын мэдээллийн нэгдсэн санг тогтмол хөтлөн баяжуулж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, архивийн үйлчилгээ үзүүлэх, сэргээн засварлах, хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй хайгуулын ажилд хяналт таьвж, хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх;

 

3. Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго 

      Геологийн албаны эрхэм зорилго нь төрөөс геологи,  уул  уурхайн   салбарын  хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд   хөнгөн шуурхай, шударга үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх замаар үндэсний эдийн засгийн  хөгжилд эрдэс баялгийн  гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

4. Yйл ажиллагааны стратегийн зорилт  

      Геологийн алба нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

4.1. Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бүх талын таатай орчинг бүрдүүлэх:

5. Yйл ажиллагааны гол зорилт 

      Геологийн алба нь стратегийн зорилтын хүрээнд түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

5.1 Нутаг дэвсгэрийн региональ геологи, гидрогеологийн зураглал, геофизикийн  болон геоэкологийн судалгааг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хяналт тавих, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтоцыг судалж эрдэс баялгийн нөөцийн үнэлгээ өгөх;

5.2. Геологи,  уул уурхайн бүх төрлийн мэдээллийг сонирхсон этгээдэд хүргэх,  геологи, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг хөтөлж баяжуулах, геологийн мэдээлийн архивийн үйлчилгээг үзүүлэх, архивийн материалыг сэргээн засварлах;

5.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдийн даалгавар боловсруулах, төсөл боловсруулах, геологийн судалгааны ажлыг удирдан чиглүүлэх, зөвлөлгөө өгөх, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох;

5.4. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хянаж хүлээн авах, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг хянан баталгаажуулах, хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авч холбогдох дүгнэлт, шийдвэрийг гаргах ажлыг зохион байгуулах;

5.5. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл болон сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн баримт бичигт хавсаргасан хайгуулын ажлын төсөлд дүгнэлт гаргах, төслийн гүйцэтгэлд хяналт тавих;

5.6. Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөнийг жил бүр тооцон гаргах;

5.7. Сонгон шалгаруулалтаар зарласан талбайг сонгох үндэслэл болох геологийн судалгааны үр дүнгийн талаарх материалуудыг бэлтгэж төрийн захиргааны төв байгууллагад танилцуулах:

 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org