MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Геологийн мэдээллийн төв архивын үйлчилгээний үнэ

Ашигт малтмалын газрын даргын

2014 оны   11  дүгээр сарын  26 -ны өдрийн

а/104  дугаар тушаалын  хавсралт

ГЕОЛОГИ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН  ТАРИФ

Нэг. Уншлагын танхимаар ашиглуулах:

 

д/д

 

Мэдээллийн хэлбэр

Хэмжих

нэгж

Үнийн тариф

төгрөгөөр

/ажлын

6 цагт /

1

Зураглалын бүх үе шатны судалгааны ажлын  тайлантай танилцах

тайлан

5.000

2

Эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын бүх үе шатны ажлын тайлан

тайлан

10.000

3

Гидрогеологи, инженер геологи, сэдэвчилсэн судалгааны ажлын  тайлан

тайлан

4.000

4

Уулын болон  хайгуулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцах

тайлан

3.000

5

Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцах

тайлан

10.000

6

Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах

тайлан

20.000

7

Хээрийн ажлын анхдагч баримт материалтай танилцах

анхдагч

20.000

8

ГХЭ, уран, агаарын геофизикийн тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах

тайлан

50.000

9

Агаарын  гэрэл зураг

ш

3.000

10

Байр зүйн зураг

ш

3.500

11

Мэргэжлийн ном

ном

1.000

12

Лицензийн талбайн мэдээлэл бэлтгэх

1 талбай

50.000

13

Гадаадын судлаачдад

тайлан

20.000

14

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны  тайлантай ЭША, төслийн ажилтан, геологийн чиглэлээр сурч байгаа  оюутан, багш нар танилцах

тайлан

1.500

Хоёр. Номноос хуулбар олгох төлбөр:  

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үнэ

/төгрөгөөр/

1

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны ажлын тайлангаас хуулбар хийх

А4

 

1-50 хуудас

1.000

50-дээш

2.000

Хүснэгт

1 хуудас

1.500

2

Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хуулбар хийх

А4

 

1-50 хуудас

2.000

Хүснэгт

1 хуудас

3.000

3

Улсын нөөц баталсан даргын тушаал, протокол,  ЭБМЗ-ийн дүгнэлт

А4

1 хуудас

5.000


Гурав.  Зургаас  хуулбар олгох төлбөр:

 

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

/1 хуудас/

Үнэ

/төгрөгөөр/

 

1

Тайлангийн бүх төрлийн зургаас хуулбар хийх

А4

1.000

А3

1.500

2

Байр зүйн 1:500000,  1:200000-ны масштабын  зургаас хуулбар хийх

1 лист

5.000

3

Бусад  зургаас хуулбар хийх

А4

2.000

А3

2.500

4

Шинээр олгох хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн зураг хэвлэх

А4

зураг

20.000

5

Хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах болон шилжүүлэх талбайн зураг хэвлэх

А4

зураг

20.000

 

Дөрөв. Зураг скайнердаж CD-д бичих, өнгөтөөр хэвлэх

 

д/д

Зургийн төрөл

Цаасны хэмжээ

Үнэ

/төгрөгөөр/

 

 

1

Геологийн бүх төрлийн судалгааны зураг скайнердах

А4

10.000

А3

15.000

А2-А0

30.000

2

Сансарын зургийг скайнердах

А4

10.000

А3

20.000

А2-А0

40.000

3

Байр зүйн зураг скайнердах, хэвлэх

1 лист

10.000

4

Геологийн бүх төрлийн судалгааны / картограмм/ зураг скайнердаж CD-д бичих

А4

5.000

А3

10.000

А2-А0

30.000

5

Номоос сскайнердаж CD-д бичих

1 хуудас

2.000

6

Тайлан  CD-д бичих / PDF/

тайлан

300.000

7

Зураг өнгөтөөр хэвлэх

А4

10.000

А3

15.000

А0

30.000

 

Тав.  Орд, илрэлийн паспорт хэвлэх:

 

д/д

 

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үнэ

/төгрөгөөр/

1

Ордын 1-р паспорт хэвлэх

орд

10.000

2

Ордын 2-р паспорт хэвлэх

орд

5.000

3

Илрэлийн паспорт хэвлэх

илрэл

2.000

4

Уст цэгийн мэдээлэл хэвлэх

илрэл

2.000

5

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ордын товч мэдээлэл хэвлэх /паспорт/

орд

10.000

 


Зургаа. ″Улсын геологийн зураг-200″ төслийн мэдээллийн үнэ:

д/д

Мэдээллийн төрөл

хэмжих нэгж

PDF

хэлбэрээр

/scan/

файлаар

мэд.сан

/ төгрөгөөр/

1

УГЗ-200 төслийн ажлын комплекс  зураг

Комплекс зураг

200.000

3000.000

2

Улсын геологийн зураг /200 000-ны лист/

1 лист

100.000

300.000

3

Ашигт малтмалын  зураг

1 лист

150.000

700.000

4

Дөрөвдөгчийн геологийн зураг

1 лист

40.000

100.000

5

Геологи-Экологийн зураг

1 лист

50.000

200.000

 

Долоо.  Мэдээллийн сангаас боловсруулсан мэдээллийн үнэ:

д/д

Зургийн төрөл

Масштаб

Үнэ

/төгрөгөөр/ 

1

Монгол Улсын ашигт малтмалын зураг /

1:1000000

360.000

2

Монгол Улсын тектоникийн зураг

1:1000000

240.000

3

Монгол Улсын тектоникийн зураг

1:3200000

45.000

4

Монгол Улсын геологийн зураг

1:1000000

270.000

5

Монгол Улсын геологийн зураг

1:3200000

45.000

6

Монгол Улсын мезозой-кайнозойн  тектоникийн зураг

1:1000000

240.000

7

Монгол Улсын мезозой-кайнозойн ашигт малтмалын зураг

1:1000000

270.000

8

Монгол Улсын байр зүйн  зураг

1:1000000

150.000

9

Ашигт малтмалын 9 сери зураг

9 сери багц

600.000

10

Au, Ag-ний тархалтын нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

120.000

11

Cu-ийн тархалтын  нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

75.000

12

Fe, Mg, Ti, Cr, V-ийн  тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

13

Pb, Zn, Ni, Co, Al-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

14

Sn, W, Mo, Bi, Be, Ta, Nb, Li-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

15

Tr, Y, Sr, As, Sb, Hg-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

45.000

16

Шатах ашигт малтмалын  тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

75.000

17

Металл бус ашигт малтмалын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

18

Барилгын материалуудын  нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

60.000

19

Монгол орны соронзон орны зураг

1:3200000

75.000

20

Монгол орны хүндийн хүчний орны зураг

1:3200000

450.000

21

"Эдийн засгийн макро бүсүүдийн дэд бүтэц ба голлох ашигт малтмалын зураг", (зураг, каталог)

1:2500000

300.000

22

Монгол орны өнгөт чулууны орд, илрэлийн нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

150.000

23

Монгол орны нүүрс, шатдаг занарын орд, илрэлийн бүсжилтийн  зураг

1:2500000

60.000

24

Дархан цаазтай болон тусгай хамгаалалттай газрын ашигт малтмалын зураг

1:2500000

75.000

25

Монгол орны газрын тосны талбайн зураг

1:2500000

45.000

26

Аймгийн   геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл

1:1000 00

150.000

27

Сумдын  геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл

1:1000 00

75.000

28

1:200000-ны геологийн зураглалын ажлын судалгааны картограмм

1:2500000

20.000

29

1:50000-ны геологийн зураглалын ажлын судалгааны картограмм

1:2500000

20.000

30

Геофизик, гидрогеологийн судалгааны ажлын картограмм

1:2500000

20.000

31

Монгол улсын засаг захиргааны зураг

1:2500000

15.000

32

Монгол улсын номенклатурын зураг

1:2500000

15.000

33

Геофизик, геохими, гидрогеологи болон бусад төрөлжсөн сангаас мэдээлэл авах /1 листийн хэмжээнд/

1:200 000

100.000-300.000

 

Найм.  Захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх:

 

д/д

Зургийн төрөл

Масштаб

Үнэ

/төгрөгөөр/

1

Макро эдийн засгийн бүсүүдээр геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл бэлтгэж өгөх

-

300.000

2

Ашигт малтмалын төрөл, сум, дүүргээр мэдээлэл бэлтгэх

-

30.000-150.000

3

Сансрын зургийн тоон мэдээллийг боловсруулж, хэвлэж өгөх (1 лист)

 

1:200 000

300.000

1:100 000

150.000

1:50 000

1:25 000

135.000

 

 

 
Геологийн албанаас үзүүлэх үйлчилгээний хэмжээ
2011 оны 3-р сарын 23, Лхагва гариг, 16:15
Үйлчилгээний нэр Ашигт малтмал хайх лиценц эзэмшигдээс төлөх төлбөрийн хэмжээ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд

/ам.доллар/

Дотоодын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд

/төгрөг/
1 Геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг хянуулах. 100 ам.доллар 50 000 төгрөг
2 Геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг давтан хянуулах. 50 ам.доллар 20 000 төгрөг
3 Геологи хайгуулын ажлын жилийн үр дүнгийн тайланг хянуулах. 200 ам.доллар 100 000 төгрөг
4 Геологи хайгуулын ажлын жилийн үр дүнгийн тайланг давтан хянуулах. 50 ам.доллар 20 000 төгрөг
5 Ашигт малтмалын ордын нөөцийн тайланг хянах, эрдэс баялагийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх. 1000 ам.доллар 500 000 төгрөг
6 Ашигт малтмалын ордын нөөцийн тайланг Эрдэс баялагийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, холбогдох дүгнэлт гаргуулсны үндсэн дээр Улсын ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэх. 200 ам.доллар 200 000 төгрөг

Валютийг тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар тооцно

Тайлбар:

  1. Үйлчилгээний хөлсийг Ашигт малтмал газрын “Төрийн сан ” банкны 900018003 төгрөгийн Улаанбаатар хотын банкны 2600073395 долларын тоот дансанд тус тус тушаана.
  2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж гэж 25% иас дээш гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.
 


Вэб холбоос

  • Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн вэб

http://www.legalinfo.mn

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org