Кадастрын хэлтэс, өргөдлийн маягтууд


Маягтын төрөл Маягтын агуулга Татаж авах
Маягт-К2 Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсч өргөдөл гаргах нь DOC
Маягт-К3 К-1, К-2 маягтын хавсралт DOC
Маягт-К4 Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлт DOC
Маягт-К5 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүсч өргөдөл гаргах нь DOC
Маягт-К6 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүсч өргөдөл гаргах нь DOC
Маягт-К7 Гаргасан зөвшөөрлийн нотолгоо DOC
Маягт-К8 Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж буй хуулийн этгээлийн тухай тодорхойлт DOC
Маягт-К9 Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч буй хуулийн этгээлийн тухай тодорхойлт DOC
Маягт-К10 Хэсэгчлэн шилжүүлж буй талбайн тодорхойлт DOC
Маягт-К11 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахыг хүсч өргөдөл гаргах нь DOC
Маягт-К12 Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн тодорхой хэсгийг буцааж хүлээлгэн өгөх DOC
Маягт-К13 Тусгай зөшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь буцааж хүлээлгэн өгөх DOC
Маягт-К14 Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалахыг хүсч өргөдөл гаргах нь DOC
Маягт-К15 Барьцаалагч хуулийн этгээдийн албан ёсны тодорхойлт DOC
Маягт-К16 Барьцаалуулагч хуулийн этгээдийн албан ёсны тодорхойлт DOC
Маягт-К17 Tусгай зөвшөөрөл нөхөн авахыг хүссэн өргөдөл DOC
Маягт-К18 Хайгуулын ажил эрхлэх боловсон хүчнээр хангагдсан талаарх тодорхойлолт DOC
Маягт-КБ01 Цахим хуудсанд бүртгүүлэгчийн / аж ахуйн нэгж/ маягт DOC
Маягт-СШ-3 Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын санал DOC
Маягт Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг банкинд байршуулсан баталгаа DOC
Маягт Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтэй хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хуудас DOC