Мөнгөн тэмдэгтийн хэмжээ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 11 сарын 25 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН

ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

25 дугаар зүйлийн 25.1.5-д ашигт малтмал хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгийн хураамж хураана:

Үйлчилгээний нэр Төлбөрийн хэмжээ
Ашигт малтмал хайх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахыг хүсч гаргасан өргөдлийгхянан үзэх 250.000 1.000.000
2 Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх 1.500.000 7.000.000
3 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлийг хянан үзэх 1.000.000 2.000.000
4 Тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах өргөдлийг хянан үзэх 1.000.000 2.000.000
5 Барьцааны гэрээний дагуу Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх өргөдлийг хянан үзэх 1.000.000 2.000.000
6 Талбай буцааж хүлээлгэн өгөх өргөдлийг хянан үзэх 50.000 500.000
7 Хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай өргөдлийг хянан үзэх 250.000 500.000
8 Үрэгдүүлсэн Тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох 200.000 250.000
9 Нэмэлт өргөдлийг хянан үзэх 200.000 1.000.000

Дансны дугаар

Гүйлгээний утга Банкны нэр Дансны дугаар
Үйлчилгээний хөлс /төгрөг/ Төрийн сан банк 100900018007