Бусад хамтын ажиллагаа


АМГ нь олон улсын байгууллагуудтай гэрээ, хэлцэл, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан ажиллаж байгаа билээ. 2012 онд БНЧех улсын Геологийн албатай Геохимийн хайгуул судалгааны арга ашиглан Монгол орны сонгосон газар нутгийн 1:50 000, 1:200 000 масштабын геологийн зураг хийх зорилгоор харилцан ойлголцох санамж бичиг байгуулаад байна.