АМГ-т хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд


АМГ-т хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүд


 1. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Уул уурхайн салбарын институтийг бэхжүүлэх техник туслалцааны төсөл (MSISTAP)
 2. БНСУ-ын Геологийн шинжлэх ухаан, эрдэс баялгийн хүрээлэнгийн санхүүжилтээр “Хангайн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт геологийн судалгаа хийх” төсөл
 3. КОИКА олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд БНСУ-ын Миреко байгууллагатай хамтарсан “Уул уурхайн бохирдлыг тогтоох” төсөл
 4. ХБНГУ-ын Холбооны Гео шинжлэх ухаан, Байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтарсан “Үндэсний Хөгжил  Шинэтгэлийн Хороонд Зөвлөх Үйлчилгээ” төсөл
 5. Бичил уурхай эрхлэгчдийн зохион байгуулалтын талаарх олон улсын туршлага
 6. Дэлхийн Банк УУСИБТТ төслийн эцсийн тайлан
 7. Уул Уурхайн Салбарын Институцийг Бэхжүүлэх Техник Туслалцааны Төсөл
 8. Бичил уурхайн хууль, эрх зүйн орчин
 9. Олон улс дахь геологийн албадын бүтэц загварын үнэлгээ, зөвлөмжүүд
 10. Уламжлалт бус эх үүсвэрээс газрын тос болон хий гаргах, тэдгээрийн нөөц ба ангилалын ерөнхий судалгаа хийхэд болон тус салбарын бодлого боловсруулах зөвлөгөө
 11. SNOWDEN: Монгол улсын Ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал
 12. BGR: Gold in Mongolia (2012)
 13. GiZ: The iron ore and steel sector in Mongolia: Current state and future prospects
 14. BGR: Mining and Geology Statistics of Mongolia (2015)
 15. BGR: Mining and Geology Statistics of Mongolia (2016)
 16. GiZ: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал
 17. Далд бичил уурхайн олборлолтын аюулгүй ажиллагаа ба эрүүл ахуй
 18. Байгалийн нөөцийн менежментийн хэлэлцээр ба зуучлалын аргууд
 19. Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр: Уурхайн нөхөн сэргээлт
 20. Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр: Уурхайг хаах, үйл ажиллагааг дуусгавар болгох
 21. Монгол улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ
 22. Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал
 23. Монгол хэрэгжүүлсэн бичил уурхайн загвар нөхөн сэргээлтийн төслүүд
 24. Managing wealth and opportunities in Mongolia
 25. Тогтвортой бичил уурхай: Санал, зөвлөмж
 26. Model Mine Investment Agreement, Model Community Development Agreement
 27. Монгол улсад уул уурхайн бирж байгуулах боломж судалгааны ажлын тайлан
 28. Export development study
 29. Алт 2025 хөтөлбөрийн суурь судалгааны тайлан
 30. Бичил уурхайгаар олборлосон алтыг боловсруулах, албан ёсны сүлжээгээр худалдаалах арга зам