Төсөв санхүү


Мэдээллийн гарчиг

 1. Аудит дүгнэлт санхүүгийн тайлан
 2. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2015
 3. 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээ-Орлого
 4. 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээ-Зарлага
 5. Дотоодын үйлдвэрүүдийн худалдан авалт хийсэн тайлан
 6. Ашигт малтмалын газрын 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан
 7. 2015 оны төсвийн тодотгол
 8. 2015 HAA-ны 2-р улирлын гүйцэтгэл
 9. Тэндерийн мэдээлэл 2015
 10. Ашигт малтмалын газрын 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай 3-р улирлын тайлан
 11. Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2 улирал
 12. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 8 сар
 13. Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
 14. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 9 сар
 15. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 8 сар
 16. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 7 сар
 17. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 6 сар
 18. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 5 сар
 19. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 4 сар
 20. Ашигт малтмалын газрын 2010-2015 оны улсын төсвийн орлогын мэдээ
 21. Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр 2015 оны 1 дүгээр улирал
 22. Хандив, тусламжын хэмжээ, түүний зарцуулалт 2015 оны 1 дүгээр улирал
 23. Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт, хэмнэлтийн тайлбар
 24. Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн мэдээ /5сая төгрөгөөс дээш дүнтэй/
 25. Ашигт малтмалын газрын 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай 1 улирлын тайлан
 26. Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
 27. Тендерийн ерөнхий мэдээлэл
 28. Өмнөх оны төсвийн урамшуулалын зарцуулалт 2014 оны тайлан
 29. Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2015 оны 1 дүгээр улирал
 30. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт 2015 оны 1 дүгээр улирал
 31. 2014 оны Аудит хийгдсэн санхүүгийн байдлын тайлан
 32. 2013-2015 оны орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
 33. Ашигт малтмалын газрын 2015 оны орлогын төлөвлөгөөний хуваарь
 34. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт орсон өөрчлөлт
 35. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийн биелэлт
 36. Холбоо барих
 37. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2014 он
 38. Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө
 39. Төсвийн эрх захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн
 40. 2015 оны улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөө, задаргаа
 41. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2014 оны 9 дүгээр сарын байдлаар
 42. Санхүүгийн үйл ажиллагааны 2014 оны 1 дүгээр улирлын тайлан
 43. 2013 оны аудит хйигдсэн санхүүгийн байдлын тайлан
 44. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2013 он
 45. Ашигт малтмалын газрын 2013 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын мэдээлэл
 46. Санхүүгийн үйл ажиллаганы эдийн засгийн үзүүлэлт 2013 оны эхний 9 сар
 47. 2012 оны Аудитын тайлан
 48. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2013 оны 3 дугаар сарын үзүүлэлт
 49. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2012 он
 50. 2011 оны Аудитын тайлан
 51. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2011 он
 52. Санхүүгийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үзүүлэлт 2010 он