Хүний нөөцийн ил тод байдал


Хууль

  1. Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль /2002-06-28/
  2. Хөдөлмөрийн тухай хууль /1999-05-14/

УИХ-ын тогтоол

  1. Дугаар 13. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгарууулах журам/2003.05.08/

Засгийн газрын тогтоол

  1. Дугаар 62. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /2011.03.02/
  2. Дугаар 288. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /2010.11.10/

Төрий албаны зөвлөлийн шийдвэрүүд

  1. Тогтоол 71. ‘Төрийн албаны тэргүүний ажилтан’ тэмдгээр шагнах журам /2013.04.24/
  2. Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2013 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 60 дугаар тогтоолоор баталсан/
  3. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам /2010 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 122 дуугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
  4. Тогтоол 02. Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам /2003.01.27/
  5. Тогтоол 18. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /2004.06.15/