Мэдээлэл

Оруулсан:

2016/06/23


2015 он, 2016 оны 5 сарын 31-ний байдлаар эрдэс баялагийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн шатах ашигт малтмалын нөөцийн хэмжээ

Д/д Ашигт малтмалын төрөл 2015 он 2016.05.31
А+В+С зэргээр / тонн/
1. Чулуун нүүрс 855,097,058.41 903,519,320.42
2. Хүрэн нүүрс 3,704,343,510.66 465,818,810.00
  Нийт нүүрс 4,559,440,569.07 1,369,338,130.42
3. Шатдаг занар 731,350,235.59
4. Хагас Антрацит 54,582,628.00

НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС
2016 оны 6 дугаар сарын 23

Мэдээг үнэлэх
[Нийт: 1 Дундаж: 5]

Мэдээг хэвлэх Мэдээг хэвлэх